Sqaure Diner Mug 2

by Bill Wilkey

$64.00

Handmade soda-fired diner mug by Bill Wilkey
Dimensions: 5 x 4 x 3.75 in.
Materials: soda-fired, slip, glaze, white stoneware